ANKARA – Ankara Barosu, hükümetin hazırladığı “Yargı Islahatı Strateji Belgesi” kapsamında avukatlık mesleği, adil yargılanma hakkı ve bağımsız yargı için yasama ve yürütme organlarınca hayata geçirilmesini gerekli gördüğü görüş ve tekliflerini açıkladı.

Ankara Barosu’nun talepleri ortasında yeni hukuk fakültelerinin açılmaması, mahkeme kalem müdürleri, icra müdürleri ve noter başkatiplerinin hukukçu olması ve Yargıçlar ve Savcılar Heyeti’nin (HSK) yapısının değiştirilmesi de yer aldı.

‘MESLEK SIKINTILARIMIZIN EN BAŞINA TBB’NİN BAKIŞ AÇISINI KOYMAK GEREKİR’

Avukatlık mesleğinin esaslı problemlerinin olduğunu belirten Ankara Barosu, Yargı Islahatı Strateji Evrakı kapsamında Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) barolardan talep ettiği tekliflerin yarım iş gününe sığdırılmasını eleştirdi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Yarım iş günlük mühlet, Adalet Bakanlığı’nın uygun gördüğü bir vakit dilimi ise, bu durum baroların görüşlerinin yalnızca kağıt üzerinde alındığını ve bir prosedürün tamamlanması dileğinden ibaret olduğunu gösterir. Şayet uygun görülen müddet, TBB’nin takdiri ise bu durum çok daha vahim olup TBB’nin barolara ve daha da değerlisi meslek problemlerine bakışını ortaya koymaktadır ki bu halde meslek problemlerimizin en başına TBB’nin bu bakış açısını koymak gerekir.”

16 hususta avukatların taleplerini sıralayan Ankara Barosu, “Avukatların iş yaşantılarında neredeyse her gün şiddete uğradığı, stajyer avukattan meslek üstatlarına kadar her yaş kümesinin ekonomik kaosun altında ezildiği; adliyelerde, karakollarda, cezaevlerinde, kısaca mesleklerini yaptıkları her yerde karşılarına duvarların örüldüğü, müvekkillerinin işledikleri sav edilen cürümlerle özdeşleştirilerek haklarında soruşturmaların başlatıldığı bu ortamda, Türkiye Barolar Birliği’nin bu gayriciddi tavrı ile anılan esaslı meselelere içtenlikle ve hakikaten tahlil arandığı düşünülememekle birlikte her fırsatta ve her ortamda lisana getirdiğimiz ve birinci etapta çözülmesi zorunlu olan meselelere ait başlıklar aşağıda bir sefer daha belirtilmiştir” dedi ve tekliflerin şu formda sıraladı:

‘YENİ HUKUK FAKÜLTELERİ AÇILMAMALI’

1- Hukuk fakülteleri probleminin çözülmesi, bu kapsamda; yeni hukuk fakültesi açılmaması, kontenjanların düşürülmesi, mevcut fakültelerden eğitim kalitesi düşük olanların bu standartlarının yükseltilmesi için çalışma yapılması, fakültelerin makul bir düzeye ulaşamamaları halinde yeni öğrenci alımlarının engellenmesi,

– Hukuk Fakültesi müfredatının kapsamlı bir çalışma ile yine belirlenmesi, uygun derecede yabancı lisan ve hukuk İngilizcesi eğitimi verilmesi. Avukatlık ve Noterlik Hukuku’nun mecburî ders haline getirilmesi,

2- Avukat, hakim, savcı ve noterlik için üniversite bitiminde uygulanacak devlet imtihanının yanında avukatlık stajı bitiminde TBB tarafından avukatlık imtihanı yapılması,

3- Avukat stajyerlerinin fiyat yasağının kaldırılarak bir yıllık staj devirlerinde İŞKUR’dan kaynak sağlanması (Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı üzere işgücü programlarından faydalanması) usulü ile minimum fiyat fiyatında aylık fiyat ödenmesi ve sigorta primlerinin yatırılması,

4- CMK Fiyat Tarifesi’nin en az Avukatlık Taban Fiyat Tarifesi’ne çıkartılması. İsimli yardım fiyatlarının vaktinde ödenmesi ve her iki hizmet için de -özünde kamu hizmeti olması nedeniyle- KDV’nin kaldırılması,

5- Hak kayıplarının önüne geçilmesi ve adil yargılanma hakkı kapsamında ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmacılığın münhasıran avukatlara hasredilmesi,

‘KAMU AVUKATLARININ MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI SORUNLARI’

6- Emekçi avukatların çalışma kurallarına ait genel kararların Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmesi. Emekçi avukatlar ile ilgili olarak 04.05.2019 tarihinde Türkiye Barolar Birliği 35. Genel Konsey Divan Başkanlığı’na sunduğumuz TBB Avukatlık Meslek Kuralları’nda yapılmasını önerdiğimiz değişikliklerin çabuk olarak hayata geçirilmesi,

7. Kamu avukatlarının maaş ve özlük hakları meseleleri,

– Ek göstergelerinin hâkim/savcılara eşit hale getirilmesi,

– Seyyanen artırım verilmek suretiyle maaşlarının avukatlık mesleğinin onuruna yaraşır duruma getirilmesi,

– Makam tazminatı, temsil tazminatı ve özel hizmet tazminatlarının mesleğin onuruna uygun formda belirlenmesi,

– Tahsil edilen karşı taraf vekalet fiyatlarının ortak havuzda toplanması, limit sınırlaması olmaksızın periyodik olarak tüm avukatlar ortasında eşit olarak paylaştırılması,

– Vazife yaptıkları yönetimlerce mecburî mali mesuliyet sigortalarının yapılması, primin yönetim tarafından karşılanması,

‘MAHKEME KALEM MÜDÜRLERİ HUKUKÇU OLMALI’

8- Kimi davalar tarafından Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi’ndeki bedelin avukata yatırıldığını gösterir banka dekontu ve hür meslek makbuzunun dava kuralı olması,

9- Avukatların iş alanlarının genişletilmesi,

– Yalnız avukatların yapabileceği işler başlığına ekleme yapılarak tüm tapu süreçlerinde tarafların avukatla temsilinin mecburî olması,

– Kat karşılığı inşaat kontratları, kira kontratları ve belli bir meblağın üzerindeki mukaveleler üzere kimi özel kontratların avukatlar tarafından hazırlanmasının geçerlilik şartı olması,

10- Avukat vekaletnamelerinin avukat/baro tarafından düzenlenebilmesi,

11- Avukatların emekliliği için sandık kurulması istikametinde yasal düzenlemenin yapılması ve buna makul oranda devlet katkısı sunulması,

12- Mahkeme kalem müdürleri, icra müdürleri ve noter başkatiplerinin hukukçu olması,

13- Adil ve makul müddette yargılanma hakkına fonksiyonellik kazandırılabilmesi için Avukatlık Kanunu 2. Unsurunun işler hale getirilmesi,

14- Avukatlara yasa ile sağlanan yetki ve misyonlarını yaparken, tüm yargı mercileri ile, kolluk, kamu kurumları ve cezaevlerinde hukuk tanımaz ve engelleyici tavır ve davranışlarla müsabakalarının önlenmesi,

15- Avukatların yalnızca mesleklerini yapmaları nedeniyle müvekkilleriyle özdeşleştirilerek kuşkulu ve sanık pozisyonuna getirilmesinin önüne geçilmesi. Savunma hakkını sınırlayan tüm uygulamalara çabuk olarak son verilmesi,

16- HSK’nın yapısının değiştirilerek siyasi iktidarın tesirinden kurtulmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması. Bu kapsamda Adalet Bakanı’nın HSK’da yer almasının son bulması, üyelerin seçilmesinde TBMM’de nitelikli çoğunluk aranması.

ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort bursa escort escort bursa kartal escort pendik escort
gaziantep escort
cialis escort konya gaziantep escort